Kedy vykonávať skúšky

Bezpečnosť elektrických zariadení závisí od stavu v ktorom sa nachádzajú , vyhláška 718/2002 Zz zaradzuje medzi vyhradené elektrické zariadenia a preto je povinnosťou prevádzkovateľov týchto zariadení vykonávať revizie - odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení.

Skúšanie sa vo všeobecnosti vykonáva

  • pred uvedením do prevádzky (1. úradná skúška, typová skúška)
  • počas prevázky ( pravidelné odborné prehliadky a skúšky , opakované úradné skúšky )
  • po oprave
  • po odstavení dlhšom ako 1 rok
  • ak to nariadi orgán státneho odborného dozoru (Inšpektorát práce )