Revízie elektrických zariadení (ručné náradie)

Elektrické zariadenia / El. prístroje

V zmysle § 9 ods. 1 písm. a/ zákona č. 124/2006 Z.z. ste povinný sústavne kontrolovať a vyžadovať dodržiavanie právnych predpisov na zistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečnej práce, ochrany zdravia, najmä kontrolovať stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane stavu bezpečnosti technických zariadení, na ten účel v intervaloch určených osobitnými predpismi zabezpečovať kontrolu, meranie a hodnotenie faktorov pracovného prostredia, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení.

Elektrické zariadenia / Ručné náradie

Rozdelenie náradia podľa používania:
A – s náradím sa pracuje len občas ( do 100 prevádzkových hodín ročne)
B – s náradím sa pracuje často krátkodobo ( 100 – 250 prev. hodín ročne)
C – s náradím sa pracuje často dlhšie ( viac ako 250 prev. hodín ročne)

Rozdelenie náradia podľa triedy ochrany:
I – náradie má svorku pre pripojenie ochranného vodiča
II – náradie má dvojitú izoláciu
III – náradie pre svoju prevádzku používa bezpečné napätie